องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 [ 20 เม.ย. 2566 ]25
2 การพัฒนาบุคลากร [ 10 เม.ย. 2566 ]23
3 การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร [ 28 ก.พ. 2566 ]23
4 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 28 ก.พ. 2566 ]21
5 การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 20 ม.ค. 2566 ]22
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 4 เม.ย. 2565 ]89
7 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ. 2563 [ 4 เม.ย. 2565 ]85
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 4 เม.ย. 2565 ]89
9 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 [ 15 ต.ค. 2564 ]80
10 กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 15 ก.ย. 2564 ]83
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) [ 15 ก.ย. 2564 ]84
12 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]92
13 ประกาศ เรือง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง ขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]90