องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์การพัฒนา
"ตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า เป็นเลิศด้านการพัฒนา ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน บริหารงานด้วยความโปร่งใส "
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
​1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
​1.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
​1.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและจัดสวัสดิการสังคม​
​1.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการพัฒนาการด้านบริการสาธารณสุขและการเสริมสร้างสุขภาวะประชาชน
1.4  แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ
1.5   แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคม และเศรษฐกิจ
1.6   แนวทางการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพของชุมชน
1.7   แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ
1.8   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
1.9   แนวทางการพัฒนาศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
​2.1   แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน
2.2   แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.3  แนวทางการพัฒนาจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
2.4  แนวทางการพัฒนาป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เสริมโทรม
2.5  แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนสังคมและเศรษฐกิจ
​3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น​
​3.1  แนวทางการพัฒนาด้านการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น
3.2  แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรมประจำท้องถิ่นขนบธรรมเนียมประเพณี
3.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.4  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม​
​4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐสู่การบริหารจัดการที่ดี
​4.1  แนวทางการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพบุคลากรท้องถิ่น
​4.2  แนวทางการพัฒนาระบบบริหารองค์กร
​4.3  แนวทางการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน
​4.4  แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
​4.5 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมประชาชนในการบริหารจัดการและบริการสาธารณะ
​4.6  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้การบริหารจัดการที่ดี
​​5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
​5.1  แนวทางการพัฒนาประชาสัมพันธ์กิจกรรม และสถานที่ท่องเที่ยวให้แพร่หลาย
​5.2  แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบโดยบูรณาการทุกภาคส่วน
​5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณและบุคคลกรด้านพัฒนาการท่องเที่ยว​
พันธกิจ
พันธกิจที่ 1  พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการทำการเกษตร
พันธกิจที่ 2  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
พันธกิจที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา สวัสดิการ สาธารณสุข เพื่อให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
พันธกิจที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 5  พัฒนาอาชีพและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรกรรม และส่งเสริมอาชีพให้แก่ผู้ยากจน ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ให้สามารถพึ่งตนเองได้
พันธกิจที่ 6  อนุรักษ์ พัฒนา และสร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พันธกิจที่ 7  ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นต่อไป
พันธกิจที่ 8  เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 9 สร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ