องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
กองช่าง
นายพุทธ หอมพิกุล

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


นายพุทธ หอมพิกุล
-ว่าง-
นายช่างโยธาชำนาญงาน

เจ้าพนักงานการประปา
โทร.084-565-5559

นางสุวจี  เก้าสกุล


ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


โทร.082-3616303


 นายศิริชัย  โกยทา
นายกฤษดา  มีดี
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป
 โทร.080-1121366
โทร. 092-4943619