องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี :www.donthongsri.go.th

 
 
 


ดำเนินการขุดลอก กำจัดวัชพืชผักตบชวา เพื่อเปิดทางระบายน้ำป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย


วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายพรเทพ ราชวัตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองช่าง ดำเนินการขุดลอกวัชพืชบริเวณคลองหมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๘ เพื่อรองรับปริมาณน้ำในฤดูน้ำหลากและสามารถช่วยเร่งระบายน้ำให้ไหลรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๗

2024-01-31
2024-01-17
2024-01-12
2024-01-08
2024-01-04
2024-01-03
2024-01-02
2024-01-02
2023-10-30
2023-10-26