วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อประชาชนไม่สะดวกในการสัญจร ไป-มา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จำนวน 2 สายทาง บริเวณนานางสุวรรณ์ เพ่็งสุข และบริเวณคันคลองชลประทาน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2566
จ้างเหมาบริการกำจัดปลวก อาคารสำนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองและอาคารห้องประชุมองค์การบริหารส่วตำบลดอนทอง จำนวน 2 อาคาร
7  มิ.ย. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อประชาชนไม่สะดวกในการสัญจร ไป-มา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน จำนวน 2 สายทาง บริเวณนานางสุวรรณ์ เพ่็งสุข และบริเวณคันคลองชลประทาน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
31  พ.ค. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อประชาชนไม่สะดวกในการสัญจร ไป-มา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บริเวณถนนสายการเกษตร สาย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ บริเวณถนนสายที่ 8 (นานายป๋อง โตเสวก) หมู่ที่ 5 บ้านกองทอง ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
30  พ.ค. 2566
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อประชาชนไม่สะดวกในการสัญจร ไป-มา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน บริเวณถนนสายการเกษตร สาย 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
29  พ.ค. 2566
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 เพื่ออุดหนุนให้กับโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
25  พ.ค. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 420.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,680 ตารางเมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ บริเวณถนนสายที่ 7 (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  พ.ค. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สบ.ถ 57-011 สายถนนสายที่ 2 หมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ (ฝั่งซ้าย) ตำบลดอนทอง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 540.00 เมตร หนา 0.15 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,700 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี